Word klant Naar klantenzone

Privacyverklaring

BV Amuuso, met maatschappelijke zetel gelegen ’T Walletje 49 te Knokke, BE0458 204 937, hierna de verwerkingsverantwoordelijke genoemd, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@amuuso.com.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer de betrokkene

 • een bezoek brengt aan de kantoren, showrooms, websites van de verwerkingsverantwoordelijke
 • gebruik maakt van apps en onlinetools van de verwerkingsverantwoordelijke
 • of wanneer de betrokkene een potentiële of voormalige klant is van de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer de betrokkene via de websites, online tools of e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, sociale media, nieuwsgroepen en/of apps heeft de verwerkingsverantwoordelijke hierop geen controle, en is de verwerkingsverantwoordelijke dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die de betrokkene daarop plaatst en de verdere verwerking van deze informatie door deze andere partijen.

De websites of sociale mediakanalen van de verwerkingsverantwoordelijke vermelden soms links naar websites van derden (externe websites, andere sociale media, partner websites, organisatoren van events die we sponsoren, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. De betrokkene wordt gevraagd aandachtig hun beleid inzake de bescherming van zijn persoonsgegevens na te lezen.

Verwerkingsdoeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkene voor o.a.

 • klantenadministratie;
 • opvolgen van bestellingen/leveringen;
 • facturatie;
 • opvolgen van de solvabiliteit;
 • profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame;
 • het verbeteren van producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • het vragen van feedback over diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft;
 • studies, testen en statistieken, voor o.a. trendanalyse.

Soort gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt onder meer persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die op de betrokkene betrekking hebben en die

 • de betrokkene zelf verstrekt;
 • de verwerkingsverantwoordelijke aan de betrokkene toewijst voor het gebruik van zijn producten en diensten;
 • de verwerkingsverantwoordelijke verkrijgt door het gebruik van zijn producten en diensten door de betrokkene of;
 • de verwerkingsverantwoordelijke via derden heeft ontvangen.
 • Alle gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke verzamelt kunnen met elkaar gecombineerd worden om zijn aanbiedingen en dienstverlening te optimaliseren.

Er zijn verschillende types persoonsgegevens:

 • Gebruikersgegevens: hiermee kan de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene identificeren of contact met de betrokkene opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, kopie van de voorzijde van de identiteitskaart, fto’s met daarop de betrokkene, geslacht, e-mailadres, leeftijd, gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die de betrokkene kenbaar maakt via websites, sociale media, acties, mobiele applicaties, e-mails, wedstrijden etc., met inbegrip van zijn financiële gegevens en gegevens in verband met zijn kredietwaardigheid;
 • Technische gegevens: deze heeft de verwerkingsverantwoordelijke nodig om een goede werking van zijn producten en diensten te kunnen realiseren.
 • Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens heeft de verwerkingsverantwoordelijke nodig om het verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen, zoals een geanonimiseerd IP-adres of MAC-adres;
 • Locatiegegevens: met deze gegevens kan de verwerkingsverantwoordelijke de locatie van de toegang tot het internet van de betrokkene vaststellen.
 • Gegevens over het gebruik door de betrokkene: de gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt wanneer de betrokkene zijn producten en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld: welke producten de betrokkene aankoopt. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt deze gegevens onder meer om de betrokkene als klant correct te kunnen factureren en de betrokkene een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid van de betrokkene.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende artikels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • 1.a. Toestemming: De betrokkene geeft toestemming om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor marketing doeleinden.
 • 1.b. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • 1.c. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • 1.f. Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwerkingsverantwoordelijke verbonden zijn of met enige andere partner van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verwerkt voor marketing doeleinden zullen worden bewaard gedurende een termijn van 365 dagen.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.f, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De betrokkene heeft steeds het recht om de gegeven toestemming, op basis van artikel 6.1.a, terug in te trekken.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@amuuso.com;

Gegevens bekomen via de websites, online tools, apps en e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke

Afgezien van de gegevens die de betrokkene vrijwillig deelt met de verwerkingsverantwoordelijke bij het gebruik van zijn websites, hanteert de verwerkingsverantwoordelijke ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

De betrokkene kan de websites van de verwerkingsverantwoordelijke bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. Met zijn toestemming (voor zover nodig) kan de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene als bezoeker van zijn websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan klanten of bezoekers met een account. De verwerkingsverantwoordelijke identificeert dan het geanonimiseerd IP-adres en koppelt dit aan de klantengegevens van de betrokkene.

Gegevens bekomen via cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren kan de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene verder aanvullen met de data die kan afgeleid worden uit de cookies ten gevolge van het gebruik door de betrokkene van de websites, online tools, apps en e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies kunnen zowel door de verwerkingsverantwoordelijke als andere partijen geplaatst worden. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke derden op zijn websites, online tools, apps en e-mails  toelaat cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

Met “cookies” worden ook meta-bestanden bedoeld. Dit zijn soortgelijke technologieën zoals onder meer flash cookies, device fingerprint, html5 local storage en javascripts.

Indien de betrokkene dit verkiest, kan deze de cookies afwijzen bij zijn eerste bezoek, of kan deze zich afmelden van bepaalde cookies via optout.networkadvertising.org. Verder kan de betrokkene op elk moment via de instellingen van zijn browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van zijn computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan de betrokkene vinden op de website van de browser die wordt gebruikt. De betrokkene dient er rekening mee te houden dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat websites, online tools, apps en e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke en andere websites niet goed meer werken.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt onder meer diensten van volgende partners die hiervoor hun eigen cookies plaatsen:

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).